Przejdź do głównej zawartości

Posty

Metoda odzysku metali nieżelaznych (Cu, Ni, Co) z konkrecji oceanicznych

Do perspektywicznych surowców zawierających metale nieżelazne zaliczane są konkrecje polimetaliczne. Posiadają one szczególną wartość przemysłową ze względu na wysoki stopień koncentracji metali takich jak: Ni, Cu, Co, Mo, Mn, Ti, V oraz metale ziem rzadkich. Surowce te znajdują się na dnie oceanów na głębokości od 4000 do 6000 m. Szacunkowa całkowita ich ilość wynosi ok. 90 mld Mg. Konkrecje polimetaliczne charakteryzują się zróżnicowanym składem chemicznym, w którym metale występują w większości w postaci tlenków i wodorotlenków. Średnie zawartości głównych składników w konkrecjach wynoszą (% mas.): MnO – 40; SiO2 – 13; Al2O3 – 4,2; Ni - 1,4; Cu – 1,3; Co – 0,17; Mn – 32; Fe – 5,4; Zn – 0,15; Mo – 0,06, w tym średnia zawartość Cu+Ni+Co wynosi około 2,8% mas. Konkrecje są również źródłem takich metali jak platyna i lantanowce.
Najnowsze posty

Wytwarzanie kompozytowego spoiwa Ti/CuNi50 do lutowania oraz spawania tytanu i jego stopów

Kompozytowe spoiwa Ti/CuNi50 wytwarza się z taśmy miedzioniklowej (charakteryzującej się wydłużeniem A100 = 10–25%) oraz drutu tytanowego (o wydłużeniu A100 = 20–45%). Materiał wyjściowy prostuje się i odtłuszcza oraz poddaje procesowi aktywacji powierzchni, usuwając pasywną warstwę zewnętrzną, co prowadzi do zwiększenia chropowatości powierzchni. Całość oczyszcza się podciśnieniowo. Następnie taśmę zwija się w rurkę, wprowadza rdzeń oraz łączy metodą spawania TIG w atmosferze ochronnej.

Innowacyjna, prośrodowiskowa technologia wytwarzania miedzianych wyrobów przewodowych z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach opracował we współpracy z Fabryką Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie technologię wytwarzania miedzianych wyrobów przewodowych z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych. Stosowana obecnie technologia produkcji wyrobów przewodowych jest oparta na wsadzie produkowanym z wyselekcjonowanych katod miedzianych. Powstające odpady są sprzedawane jako złom miedzi. Powtórne uzyskanie miedzi katodowej ze złomu wymaga energochłonnych procesów rafinacji ogniowej i elektrorafinacji. Proponowana przez IMN innowacyjna technologia pozwoli na zastosowanie wsadu z odpadów poprodukcyjnych jako materiału wyjściowego do produkcji przewodów.

Uszczelnianie ma znaczenie - nowa jakość powłok dla przemysłu automotive

Sposób odsiarczania pasty akumulatorowej

Poużytkowe akumulatory kwasowo-ołowiowe należą do grupy odpadów niebezpiecznych, ponieważ
zbudowane są z ołowiu i jego związków, substancji silnie toksycznych, występujących w akumulatorze także w postaci frakcji bardzo rozdrobnionej (”pasty akumulatorowej”), co może być przyczyną wzrostu zawartości ołowiu w pyle zawieszonym w powietrzu wskutek tzw. wtórnego pylenia,zawierają elektrolit, w którego skład wchodzi rozcieńczony kwas siarkowy grożący oparzeniami chemicznymi,w przypadku niewłaściwie prowadzonego składowania lub magazynowaniasubstancjeszkodliwe zawarte w akumulatorze mogą przenikać do gleby oraz do wód powierzchniowych i podziemnych, co grozi ich poważnym skażeniem.

Badania kinetyki procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego

Skład chemiczny polskich koncentratów miedziowych, pozwala na bezpośrednie wytopienie miedzi blister w piecu zawiesinowym. Celem uzyskania miedzi blister o odpowiedniej jakości (zawartość Pb<0,3% mas.), proces prowadzony jest przy wysokim potencjale tlenu, czego skutkiem jest wysoka zawartość Cu w żużlu, od 12 do 16% mas. Wymusiło to konieczność prowadzenia odmiedziowania żużla zawiesinowego, które polega na redukcji tlenków metali w piecu elektrycznym. Obliczenia termodynamiczne pokazują, że w warunkach równowagowych jest możliwe usunięcie miedzi z żużla do poziomu 0,003% mas. (dwa rzędy wielkości mniejsza niż obecnie uzyskiwana zawartość Cu w żużlu odpadowym), co świadczy o silnym oddaleniu procesu redukcji w piecu elektrycznym od warunków równowagowych. Źródeł takiego stanu rzeczy możemy dopatrywać się w dwóch obszarach. W szybkości reakcji redukcji oraz w przebiegu procesów koalescencji oraz sedymentacji drobnodyspersyjnej zawiesiny kropel wyredukowanych metali. Znajomość szybk…

Badanie możliwości poprawy trwałości eksploatacyjnej matrycy prasy do wyciskania metodą KOBO, poprzez zastosowanie połączonych zabiegów obróbki kriogenicznej i cieplno-chemicznej